JIZERSKÁ CZ

-- občanské sdružení pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Skřivanech“ --

Cíl Projektu :
Ochrana zájmů sdružení při realizaci projektu výstavby inženýrských sítí "Na Skřivanech„
Vyhledání vhodného investora
Profesionální vedení stavební akce
Bezpečné a ve všech požadovaných parametrech kvalitní dodání a následné zprovoznění vybudovaných inženýrských sítí
Zajištění správy a údržby dokončené stavby sítí
Efektivní využití potenciálu v realizovaném projektu
Provádění kontrolního dohledu nad jednotlivými etapami realizace projektu
Popis výchozí situace:
Výstavba v lokalitě „Na Skřivanech“ je úspěšně započata prodejem pozemků
Současná situace vyžaduje v zájmu využití budovaných a dokončovaných staveb urychlené vybudování inženýrských sítí
Inženýrské sítě je nutné již nyní dimenzovat s ohledem na perspektivní rozvoj zástavbového území „Na Skřivanech“ a tím předejít trvalým stavebním činnostem v této lokalitě spojených s dodatečným dimenzováním sítí.
Připravenost území k realizaci projektu výstavby inženýrských sítí je dostatečná a s předpokladem časové harmonizace s dokončením již započatých staveb je nutné zahájit přípravné práce neodkladně.
Občanské sdružení bude sloužit účastníkům projektu k udržení kontroly nad řádnou realizací projektu jak v časovém harmonogramu, tak i v rozsahu investic nutných k provedení plánované výstavby.
Občanské sdružení bude rozhodovat v transparentním postupu o výběru investora a bude v zájmu sdružení uzavírat smlouvy s investorem.
Ochrana zájmů sdružení:
Zástupci sdružení Jizerská zajistí pravidelný dohled nad postupem realizačních prací projektu stavby inženýrských sítí v Liberci, v lokalitě „Na Skřivanech“.
Sdružení Jizerská shromáždí finanční zdroje na realizaci projektu stavby inženýrských sítí v Liberci, v lokalitě „Na Skřivanech“.
Sdružení Jizerská vzniklo za účelem realizace a následného využívání stavby inženýrských sítí v Liberci, v lokalitě „Na Skřivanech“.
Transparentní informovanost o aktuálním stavu realizace projektu:
Pro aktuální, přehlednou a dostupnou informovanost o postupu prací je vytvořena tato internetová aplikace s autorizovaným přihlášením, kde účastníci sdružení a realizátoři projektu budou mít podrobné informace o aktuálním stavu všech parametrů projektu.
Stavební dokumentace a elektronický stavební deník jsou základní součástí aplikace, která poskytne věrohodné a relevantní informace o prováděných pracích.
Po zahájení výstavby bude pro on-line dohled instalována sada webových kamer, které budou dokumentovat denní postup stavební činnosti
Obsah interní aplikace:
Základní dokumenty sdružení
Informace o průběhu realizace výstavby
Urbanistická studie v elektronické podobě
Organizační struktura sdružení
Časová osa realizace projektu
Harmonogram postupu stavebních prací a čerpání finančních prostředků
Odhadovaná výše finančních zdrojů nutných pro bezpečnou realizaci projektu *
Předpokládaný sumář závazků vzniklých v průběhu akce, úhrady závazků *
Transparentní informovanost o aktuálním stavu realizace projektu *
Přílohy – korespondence sdružení
Elektronický deník z účetnictví sdružení *
Korespondence členů sdružení
* bude aktuálně doplněno